Paw in Paw
Paw in Paw
3F

來自韓國衣戀集團童裝品牌Pawinpaw,Pawinpaw的意思是BeeBee和PoPo手牽手。BeeBee和PoPo是可愛又頑皮的小熊,在他們身上將發生很多有趣的故事。